Begrippenlijst reisverzekering

Begrippenlijst reisverzekering

In het reisverzekering ABC vind je de meest voorkomende termen die gebruikt worden door de verzekeraars. De benaming van de verzekeraars is er vaak op geduid het karakter van een begrip te omschrijven. De invulling die verzekeraars aan een begrip geven kan per verzekeraar verschillen en kun je vinden in de polisvoorwaarden.

Assurantiebelasting

De overheid heft belastingen over schadeverzekeringen. Niet alle onderdelen van een reisverzekering vallen onder schadeverzekering, maar een annuleringsverzekering valt hier wel onder.

Annulering

Het afzien van of voortijdig beëindigen van een geboekte reis door onvoorziene oorzaken.

Bereddingskosten

De kosten die een verzekerde maakt om al ontstane schade te beperken.

Calamiteit

Een abnormale gebeurtenis met vaak grote schade tot gevolg. Gedacht moet worden aan (natuur-)rampen en molest. Voorbeelden van calamiteiten zijn: een aardbeving, tsunami, vulkaanuitbarsting, overstroming, (burger)oorlog, terrorisme, rellen en opstand.

Contactvervaldatum

Dit is de laatste datum van de looptijd van een contract. Door de meeste verzekeraars wordt een contract stilzwijgend verlengd, om dit te voorkomen dien je de verzekering binnen de opzegtermijn op te zeggen. Dit kan je schriftelijk of per email doen, de opzegtermijn vind je in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Eigen risico

Het gedeelte van de kosten wat de verzekerde voor eigen rekening neemt in geval van schade. De hoogte van het bedrag wordt per rubriek in de polisvoorwaarden vermeld. De hoogte van het eigen risico is doorgaans medebepalend voor de hoogte van de premie.

Letselschade

Schade aan lichaam of gezondheid, denk bijvoorbeeld aan het breken van een arm of ziek worden.

Materiële schade

Schade aan spullen, denk bijvoorbeeld aan bagage, camera, kleding en dergelijke spullen. Onder materiële schade kunnen ook diefstal en verlies vallen.

Module

Een reisverzekering is opgebouwd uit verschillende onderdelen, ofwel modulen. Zo is bijvoorbeeld een annuleringsverzekering een module die je aan het pakket kan toevoegen.

Molest

Dit is schade door conflictsituaties. Hierbij moet gedacht worden aan(burger)oorlogen, rellen, oproer, opstand, onlusten en muiterij. Terreur of een terroristische aanslag wordt vaak uitgesloten en is dus ook NIET verzekerd.

Nederland gangbare tarief

Zorg in het buitenland is vanuit je zorgverzekering gedekt tot het in Nederland gangbare tarief. Het verschil tussen de werkelijke kosten van zorg in het buitenland en het in Nederland gangbare tarief moet je zelf betalen, mits dit niet aanvullend verzekerd is.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden ofwel het polisblad is het contract tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer. In de polisvoorwaarden staat beschreven wat er verzekerd is en onder welke voorwaarden.

Premie

De premie is het bedrag dat je betaalt aan de verzekeraar, dit kan per maand , kwartaal, halfjaar of jaar zijn. De premie dient op tijd betaald te worden, doe je dit niet; dan kan het betekenen dat je niet gedekt bent.

Repatriëring

Er wordt over repatriëring gesproken wanneer je onverwachts terug naar huis moet. Redenen voor repatriëring kunnen het overlijden van een naast familielid(eerstegraads) of het breken van een been tijdens het skiën zijn.

Reisgezelschap

De groep verzekerden, die samen op reis zijn.

Reisgenoot

Persoon die op het boekings-/reserveringsformulier vermeld staat. Deze staat niet op het polisblad.

Reissom

Het totaalbedrag van vooraf betaalde of verschuldigde kosten van boeking, reservering, vervoer en verblijf.

Salvage

Salvage is een andere term voor redding of berging.

Samengestelde reis

Een reis waarvan de verschillende onderdelen afzonderlijk van elkaar geboekt worden. Wanneer je bijvoorbeeld vliegtickets en accommodatie afzonderlijk van elkaar hebt geboekt, wordt er van een samengestelde reis gesproken.

(Visited 148 times, 1 visits today)